Erfenishandleiding

Het doel van de Erfenishandleiding, die op maat wordt gemaakt, is aan de toekomstige erflater (de cliënt) inzicht te bieden in alles wat te gebeuren staat na zijn of haar overlijden. Ook bespreekt Erfenis Support aan de hand van de Erfenishandleiding met de cliënt of hij of zij een testament nodig heeft en, zo ja, hoe dit testament het beste kan worden vormgegeven.
Daarnaast wordt met de Erfenishandleiding aan de nabestaanden een overzichtelijke handleiding geboden voor alles wat met de erfenis van de cliënt te maken heeft. De bedoeling hiervan is onnodig zoekwerk en discussies te voorkomen.

In de Erfenishandleiding komt onder meer het volgende aan bod:

o     Inkomen/uitgaven
Komen na het overlijden inkomensstromen op gang? Moeten bepaalde soorten inkomen juist worden beëindigd? Welke uitgaven zijn er? Welke kunnen onmiddellijk worden stopgezet en welke lopen nog even door? Alle informatie hierover wordt overzichtelijk weergegeven.

o     Vermogen
De vermogensbestanddelen van de cliënt worden opgenomen. Relevante informatie, zoals bijvoorbeeld taxatierapporten en WOZ-beschikkingen, wordt bijgevoegd. Van vermogensbestanddelen met een grote (emotionele) waarde zal worden aangegeven voor welke nabestaande deze zijn bestemd*.

o     Onderlinge financiële verhoudingen
Dit onderdeel bevat informatie over de financiële verhoudingen tussen de cliënt en zijn of haar nabestaanden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderlinge leningen en schenkingen. Wat gaat hiermee gebeuren wanneer de cliënt is overleden? De wensen van de cliënt op dit gebied zullen eveneens schriftelijk worden vastgelegd*.

o     Overige persoonlijke informatie
In dit onderdeel is ruimte voor abonnementen, lidmaatschappen, sociale media, etcetera.

o     Verdere wensen
Ook de wensen van cliënt over zijn uitvaart kunnen worden opgenomen. Daarnaast kan een lijst van uit te nodigen personen, met adresgegevens, worden bijgevoegd.